Catalogo Catalogue

"Energia", 2007 (180 x 70 cm)

Energia